All for Joomla All for Webmasters

menu tools

huenderoskuk

horgasz

december 2023
hkscpsv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partnereink

szabolcs takarek logo

 

aranyhorog

 

falkit logo

  

nyirvv logo

 

vela logo

 

villanto logo

 

szszbm logo color

Oldalainkat 11 vendég és 0 tag böngészi

nyiregyhaza
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Üdvözöljük a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület oldalán

Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület alapszabálya (2)

logo

1. §.

Az egyesület

- elnevezése: Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület.
- Önálló jogi személy
- székhelye: Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
- képviselője: Moravszki Tamás Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3. 3)29.
- nyilvántartási szám: Cg.15-02-0001377
- bejegyzés időpontja: 1996.04.09.
- adószáma: 18795639-1-15

2. §.

Az egyesület célja, feladata:

1.)

a.) Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgász-érdekeinek képviselete.

b.) A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése.

c.) A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és vé-delmére nevelése.

2.) Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek, megtar-tására neveli a következő generációkat.

3. §.

A 2. §-ban meghatározott célok elérése érdekében:

1.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakis-meretek gyarapítását, jogszabályok és rendelkezések megismerését.

2.) Szervezetében biztosítja a tevékenység jogszabályainak, az Országos Horgász Szabályzatnak a betartását és betartatását.

3.) Tagjai aktív közreműködésével segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat megelőzésében, és megakadályozásában, illetve a víztisztaság megóvásában, a környezet védelmében.

4.) Halfogó, és a tagok kívánsága szerint, egyéb sportversenyeket rendez.

5.) Sajátos adottságait kihasználva, a környezetében működő oktatási Intézmények bevonásával lehetőséget ad a gyermekeknek a horgászat szépségének, a természet értékeinek megismerésére, oktatási feladatok ellátá-sára.

4. §.

1.) A feladatok eredményes ellátásához kéri az állami-, és önkormányzati szervek, valamint vállalkozások és magánszemélyek anyagi és erkölcsi támogatását.

2.) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól függetlenül működik, és azoknak anyagi támo-gatást nem nyújt.

5. §.

Az egyesület érdekképviselete:

1.) Az egyesület, mint a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége (továbbiakban: Megyei Szövetség) tagja működik.

2.) Az egyesület és a Szövetség kapcsolatára és viszonyára a Szövetség alapszabálya irányadó.


6. §.

Az egyesület tagjainak, felvétele, jogai, tagság megszűnése:

Az egyesület tagjai:

1.) Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá, az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, ifjúsági és nyugdíjas tagjai is lehetnek.

a.) Kedvezményezett ifjúsági tag az, aki 14. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be.

b.) Kedvezményezett nyugdíjas tag az, aki a 70. életévét betöltötte, és legalább két éve tagja az Egyesület-nek.

2.) Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt (az 1997. évi XLI. tv. 21.§. (1). bekezdése), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró, horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

3.) Ifjúsági tagnak a 6.§.(1.) bek. a.) pont szerinti fiatalt lehet felvenni. A 6.§.(1.) bek. a.) pont szerinti gyermek, vagy fiatal csak a szülő (gyám) hozzájárulásával léphet be az egyesületbe.

4.) Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

a.) A pártoló és tiszteletbeli tag tagsági viszonya a vezetőség írásos felkérésének elfogadása alapján létesíthe-tő.

b.) E tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület bármely testületi ülésére meghívhatók.

c.) Ezen tagok anyagi, szakmai, politikai és erkölcsi támogatásukkal segítik az egyesületet céljai elérésében.

d.) Az egyesület ezen tagjait kedvezményes horgászengedéllyel láthatja el. Az egyesületi tagdíj, belépésidíj kö-telezettséget a vezetőség határozza meg. Tagsági viszonyuk egyszerű, írásos nyilatkozat alapján, bármely fél kezdeményez

5.) A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti.

7. §.

A tagfelvétel rendje:

1.) Belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani, mely tartalmazza két tag támogató nyilatkozatát is.

2.) A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Az indoklást is tartalmazó határozatot, a felvételt kérővel is kö-zölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűlésé-hez.

8. §.

A tagok jogai és kötelezettségei:

1.) A tagot - a jogszabályban foglaltak, továbbá a pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivé-telével - egyforma jogok illetik, meg és egyforma kötelezettségek terhelik.

2.) A tagoknak jogukban áll:

a.) Az egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályokban meghatározott feltételek megléte esetén bármely tisztségre megválaszthatók;

b.) Jogi személy tag annyi személy jogával rendelkezik, amennyi után a tagsági díjat megfizette. A jogi sze-mély tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogát képviselheti egy személy, vagy legfel-jebb annyi, amennyi után tagsági díjat fizetett. Az általa megjelölt személy bármely tisztségre megvá-lasztható;

c.) Az egyesülettől horgászjegyet igényelni;

d.) A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani, az abban feltűntetett vízterületen horgászni;

e.) Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgász verse-nyeken és más rendezvényeken részt venni.

3.) A pártoló- és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és a társadalmi elnöki funkción kívül más tisztségre nem választhatók. A közgyűlésen, azonban tanácskozási és indítványtételi jog őket is megil-leti.

4.) A tagok kötelesek:

a.) Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani;

b.) Védeni az egyesületi és az egyesületre bízott tulajdont. A megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egye-sület pénztárába befizetni;

c.) Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében;

d.) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos, illetve az egyes vízterületeken érvényes, helyi hor-gászrendet megtartani és megtartatni;

e.) A vizek partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyezéseket az egyesület vezetőségével ha-ladéktalanul közölni;

d.) Az egyesület vezetősége által szervezett közösségi munkán részt venni, vagy akadályoztatás esetén, annak megváltási értékét megfizetni, aki éves területi engedély vált;

f.) Ugyanezen tagok a vezetőség felkérésére a vízterület őrzésében részt venni, ahhoz segítséget nyújtani.

9. §.

A tagsági viszony megszűnése:

1.) A tagság megszűnik:

a.) elhalálozás,
b.) kilépés,
c.) törlés,
d.) kizárás következtében.

2.) A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig, ajánlott levélben kell bejelenteni, az egyesület veze-tőségének. Ennek elmulasztása esetén a kilépő köteles a tárgyévi tagdíjat is megfizetni. E kötelezettség alól, az évközben kilépő tagot, az egyesület vezetősége - alapos indokok és egyéni elbírálás alapján - egészben vagy részben mentesítheti.

3.) Azt a tagot, aki tagdíjjal, vagy egyéb díjakkal hátralékban van, és tartozását az írásbeli felszólításban meg-jelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A törlés nem érinti az egyesület-nek a hátralékos tagdíjra, illetve egyéb díjakra vonatkozó követelését.

4.) Kizárással az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.

5.) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

6.) A hátralékos díjak iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

10. §.

Az egyesület testületei, szervei:

1.) A testületek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Ha a közgyűlés határo-zatképtelen, azt 15 napon belül, az eredeti napirenddel ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

2.) A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlő-ség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak tekinthető az, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, de legalább a leadott szavazatok felét, plusz 1 szavazatot kapott.

3.) A közgyűlés megválasztja ügyintéző és képviselő szerveit. A választás 5 (öt) évre szól. A testületek és tagjaik választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladatukat nem látják el megfelelően, akkor személyenként, vagy egyöntetűen visszahívhatja őket a megválasztó szerv.

11. §.

1.) Az egyesület szervei:

a.) A közgyűlés,
b.) A vezetőség,
c.) A felügyelő bizottság,
d.) A fegyelmi bizottság.

2.) A vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói a Ptk.685 § b. pontja szerint) le- és felmenő egyenesági rokon, feleség, élettárs).

3.) Az (1.) bekezdés b.), c.), d.) pontjában felsorolt szervek elnökévé és tagjaivá csak büntetlen előéletű, magyarállampolgárt lehet választani, aki nem áll az 1997. évi XLI. tv. 20.§.-ában foglaltak hatálya alatt.

 

A.) KÖZGYŰLÉS:

12. §.

1.) Az egyesület légfőbb szerve a közgyűlés.

2.) A közgyűlés:

a.) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.

b.) Kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A döntés meghozatalához kétharmados szótöbbség szükséges.

c.) Meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) taglétszá-mát. Megválasztja az egyesület elnökét, társadalmi elnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség többi tagját, a felügyelő- és fegyelmi bizottság elnökét és tagjait, tudomásulvevőleg jóváhagyja a munkabizott-ságok létszámát, vezetőjét, tagjait.

d.) Megállapítja az egyesület költségvetését.

e.) Elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget.

f.) Felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti átcsoportosításra.

g.) Megállapítja az évi tagsági díjat, a belépéssel összefüggő esetleges hozzájárulás és egyéb térítési díjak mér-tékét.

h.) Meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát.

i.) Dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséről.

j.) Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját, és meghatározza munkája további irányát, jóváhagyja munkaprogramját.

k.) Megsemmisíti a vezetőség alapszabályba, jogszabályokba ütköző határozatait.

l.) Beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról.

m.) Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben.

n.) Költségvetésben állapítja meg a vezetőségi tagok tisztelet díját, költségtérítését.

o.) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeni megváltásának rendjét.

3.) A Közgyűlés a 2.) bekezdés i.) pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőségre átruházhatja.

4.) Megállapítja - az Országos Horgászrend keretei között a kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendjét. Az illetékes halászati felügyelőnek javaslatot tesz a vízterület üzemtervére, vagy annak módosítására, vala-mint a kiadható területi engedélyek számára és díjára.

5.) A közgyűlés döntéseit határozatban rögzíti.

13. §.

A közgyűlés ülésezési rendje;

1.) A közgyűlést rendes ülésre évente össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:

a.) Az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

b.) A felügyelő bizottság, illetőleg

c.) A vezetőség szükségesnek tartja,

d.) A felügyelőszerv írásban indítványozza.

2.) A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő szervnek, a Szövetség Intéző Bizottságá-nak és az egyesület valamennyi tagjának.

3.) A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesí-tésre, pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani. A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit, a közgyűlést követő 30 napon belül a Szövetség Megyei Elnökségének meg kell küldeni.

 

B.) A VEZETÖSÉG:

14. §.

1.) A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határoza-tainak végrehajtásáról, és biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.

2.) Az egyesület elnökén, titkárán, és gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek a közgyűlés által megválasztott 2 fő rendes tagja van.

15. §.

1.) A vezetőség :

a.) Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.

b.) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. A közgyűlés által megállapított kör-ben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat.

c.) Dönt a 12.§. (3.) bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben.

d.) Határoz tagok felvétele, illetve törlése tárgyában.

e.) Meghatározza a vezetőség egyes tagjai szakfeladatát. Tagjai sorából megválasztja a képviselőit a Szövet-ség Megyei Küldöttgyűlésére.

f.) A költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése, és egyéb más kedvez-mény kérdésében.

g.) Elsőfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület válasz-tott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.

h.) Megállapítja a halfogó- és egyéb versenyek, valamint más rendezvények időpontját, a versenyek feltét-eleit, díjait, kijelöli rendezőit, bíráit.

i.) Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét, a szövetség és egyéb rendezők halfogó versenyeire és egyéb rendezvényeire.

j.) Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, és egyéb méltánylást érdemlő okra való tekintettel dönt az Egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentésről.

k.) A költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak, feladatellátással megbízottjainak munka-bérét, költségtérítését.

l.) Dönt arról, kik vegyenek részt az egyesület érdekét szolgáló külföldi utazáson.

m.) Megállapítja a jogi személy, pártoló- és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb befizetési kötelezettségét.

n.) Munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjai számát, kijelöli vezetőit, megha-tározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat a végzett munkájukról.

o.) Meghatározza saját munkatervét.

p.) Javaslatot tesz az egyesület alkalmazottaira, felettük az elnök gyakorolja a munkáltatói jogkört.

2.) A vezetőség az 1.) bekezdés h.) és i.) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, a felügyeleti szervre, illetve a versenybizottságra átruházhatja.

16. §.

A vezetőség ülésezési rendje;

1.) A vezetőség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal rendes ülést tart, ha ezt:

a.) A vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

b.) Az egyesület elnöke, illetve

c.) A felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

2.) A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és látja el az elnöki fel-adatokat.

3.) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is.

4.) A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. Intézkedéseit határozatban rögzíti.

17. §.

1.) Az egyesület elnöke:

a.) Képviseli az egyesületet, illetve megbízza a vezetőség egyes tagjait az egyesület esetenkénti képviseletével,

b.) Összehívja a közgyűlést és a vezetőségi ülést, azokon elnököl,

c.) Ellenőrzi a testületek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapsza-bály szerinti működése felett,

d.) A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,

e.) A vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, és szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

f.) Eljár a 15.§. 1.) bekezdés h.) és i.) pontja alapján a vezetőség által átruházott jogkörben.

2.) Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

18. §.

1.) Az egyesület társadalmi elnöke:

a.) A mindenkori 5. sz. választókerületi Önkormányzati képviselő, megbízatása 4 (négy) évre szól, első ízben 2002. október 31-ig, személyét a közgyűlés tudomásulvevőleg elfogadja,

b.) Ellátja az egyesület nem jogi képviseletét minden olyan fórumon, ahol erre lehetősége van,

c.) Tanácskozási és javaslattételi joggal részt vesz a közgyűlés és a vezetőség munkájában,

d.) Segíti az egyesület és a vezetőség céljainak megvalósítását,

e.) Anyagi és elvi támogatókat szerez az egyesületnek a célok megvalósítása érdekében.

2.) Amennyiben az 1.) bekezdés a.) pont szerinti személy nem vállalja a megbízatást, a társadalmi elnöki tiszt-ség nem kerül betöltésre.

19. §.

1.) Az egyesület titkára:

a.) Előkészíti a közgyűlés és a vezetőségi ülés elé kerülő előterjesztéseket,

b.) Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülésein a jegyzőkönyv vezetéséről,

c.) Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,

d.) Szervezi az egyesület rendezvényeit,

e.) Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott feladatokat.

20. §.

1.) Az egyesület gazdasági felelőse:

a.) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,

b.) Okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,

c.) Elkészíti az éves költségvetést, a zárszámadást, vagyonmérleget és azt a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

21. §.

1.) A felügyelő bizottság:

Elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megválasztott elnöke és két tagja van.

2.) A bizottság tagjai az egyesületen belül egyidejűleg más tisztséget nem viselhetnek.

3.) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés hatá-rozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével – az egyesület szerveinek törvényes és alapsza-bályszerű működését, negyedévenként, pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, a gazdálko-dást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

4.) A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgál-ni.

5.) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályokat, alapszabályt, illetve az egyesület érde-keit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tá-jékoztatás eredménytelensége esetén, 30 (harminc) napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezde-ményezheti.

6.) A bizottság elnöke a végzett munkáról köteles a közgyűlésnek beszámolni.

7.) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.

8.) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

22. §.

1.) A fegyelmi bizottság :

A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által vá-lasztott elnöke és két tagja van.
2.) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai.

3.) A bizottság elsőfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, a napijegyesként hor-gászó egyéb egyesületek tagjainak, valamint a vezetőség a felügyelő bizottság tagjainak ügyében.

4.) A bizottság eljárására a vezetőség által jóváhagyott fegyelmi szabályzatban meghatározott rendelkezések az irányadóak, amelyekről az egyesület tagjait tájékoztatni kell.

5.) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezető-séget, a közgyűlésen, pedig beszámol munkájáról.


23. §.

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

1.) Az egyesület önálló jogi személy.

2.) Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, kézpénz és követelések alkotják.

3.) Az egyesület bevételei a tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületre kiadott területi engedélyek és napijegyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő másbevételekből, valamint az esetleges támogatásokból és adományokból, valamint pályázatokon elnyer-hető pénzösszegek képezik.

4.) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelős-séggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

5.) Az egyesület vagyonáért, a vagyoni eszközöknek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke felelősek.

6.) Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászati célokra fordítható. Egyebekben, a Polgári Törvénykönyvben előírtak és az egyesülési Törvényben előírtak irányadók.

24. §.

1.) Az egyesület felügyeletét az illetékes Ügyészség látja el.

2.) A felügyeleti szerv jogkörére az egyesületekről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3.) A felügyeleti szervet az Egyesület minden közgyűlésére meg kell hívni. Az ülés helyét, időpontját, napirend-jét tartalmazó meghívót, a közgyűlést megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal meg kell küldeni a felügyelő szervnek.

4.) A közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, továbbá minden olyan testületi szerv által hozott határozatot, amely a választott testületek személyi összetételében vagy az egyesület szervezetében változást eredmé-nyezett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnak és a Megyei Szövetségnek meg kell küldeni.

5.) Jelen Alapszabály elfogadásával egyidejűleg az egyesület korábbi alapszabálya és az azzal kapcsolatos döntések hatályukat vesztik.

Kötések

bojlikotes doboeloke

fishing gear

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató