A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal módosítják és fogadják el a szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

I.
Az Egyesület adatai
1. Az egyesület neve: Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület
2. Az egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
3. Az egyesület működési területe: Nyíregyháza
4. Cél szerinti besorolás: szabadidős, hobbi és környezetvédelmi tevékenység
5. Szervezet nyilvántartási száma: 15-02-0001377
6. Eljáró bíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék
7. Az egyesület adószáma:18795639-1-15
8. Nyilvántartási szám: Cg.15-02-0001377
9. Bejegyzés időpontja: 1996.04.09.

II.
Az egyesület célja és feladatai
A. / Az egyesület célja:
a. / Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete.
b. / A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése.
c. / A természet szeretetének és védelmének, a horgászati szabályok betartásának, etikus horgászmagatartás kialakításának elősegítése a horgászok és környezetük körében. A tagok gyermekei, valamint a fiatalok körében utánpótlást nevelni, őket az egészséges életmódra a természet szeretetére oktatni, horgászatnak megnyerni és felkészíteni.
d./ A településen a horgászturizmus fellendítése.

A fenti célok elérése érdekében:
1./ Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, jogszabályok és rendelkezések megismerését.
2./ Szervezetében biztosítja a tevékenység jogszabályainak, az Országos Horgász Szabályzatnak a betartását és betartatását.
3./ Tagjai aktív közreműködésével segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat megelőzésében, és megakadályozásában, illetve a víztisztaság megóvásában, a környezet védelmében.
4./ Halfogó, és a tagok kívánsága szerint, egyéb sportversenyeket rendez.
5./ Sajátos adottságait kihasználva, a környezetében működő oktatási Intézmények bevonásával lehetőséget ad a gyermekeknek a horgászat szépségének, a természet értékeinek megismerésére, oktatási feladatok ellátására.

B. / Az egyesület tevékenysége:
1./ Az egyesület tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, meg-óvásához, ezen értékek, megtartására neveli a következő generációkat.

C./ Az egyesület érdekképviselete:
1./ Az egyesület, mint a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége (továbbiakban: megyei szövetség) tagja működik.
2./ Az egyesület és a szövetség kapcsolatára és viszonyára a megyei szövetség alapszabálya irányadó.

III.
Az egyesület tagsága
Az egyesület tagjainak, felvétele, jogai, kötelezettségei, tagság megszűnése:

A)
Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat aki/amely:
1. nyilatkozik a belépési szándékáról, amely tartalmazza két támogató tag támogató nyilatkozatát is
2. elfogadja az egyesület céljait
3. a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja
4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz, az indoklást is tartalmazó határozatot 8 napon belül írásban a felvételt kérővel is közölni kell. A tagfelvételi kérelem el-utasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

1./ Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá, az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő gyermek, ifjúsági és nyugdíjas tagjai is lehetnek.
a./ Kedvezményezett gyermek tag az, aki 14. életévét még nem töltötte be.
b./ Kedvezményezett ifjúsági tag az, aki 14. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be.
c./ Kedvezményezett nyugdíjas tag az, aki a 70. életévét betöltötte, és legalább két éve tagja az egyesületnek.

2./ Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt (az 2013. évi CII. törvény 43.§. (1). bekezdése), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró, horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

3./ Gyermek és ifjúsági tag csak a szülő (gyám) hozzájárulásával léphet be az egyesületbe.

4./ Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki az egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint anyag eszközökkel vagy egyéb módon hathatósan támogatja az egyesület működését céljai elérése érdekében
- a pártoló tagot az elnökség veszi nyilvántartásba
- a pártoló tag az egyesület munkájában tanácskozási joggal részt vehet

B)
1.) A tagok jogai és kötelezettségei:

A tagoknak jogukban áll:
a./ Az egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen részt vehet, a közgyűlésen szavazhat, a köz-gyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet. Jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. A jogszabályokban meghatározott feltételek megléte esetén bármely tisztségre megválaszthatók;
b./ A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. Jogi személy tag annyi személy jogával rendelkezik, amennyi után a tagsági díjat megfizette. A jogi személy tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogát képviselheti egy személy, vagy legfeljebb annyi, amennyi után tagsági díjat fizetett. Az általa megjelölt személy bármely tisztségre megválasztható;
c./ Az egyesülettől horgászjegyet igényelni;
d./ A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani, az abban feltűntetett vízterületen horgászni;
e./ Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgász versenyeken és más rendezvényeken részt venni.
f./ A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatók. A közgyűlésen, azonban tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti.

2.) A tagok kötelezettségei:
a./ Az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni
b./Az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit
c./Az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait
d./ Az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait
e./Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét
f./ Védeni az egyesületi és az egyesületre bízott tulajdont
g./ Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében;
h./ A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos, illetve az egyes vízterületeken érvényes, helyi horgászrendet megtartani és megtartatni;
i./ A vizek partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyezéseket az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni;
j./ Az egyesület vezetősége által szervezett környezetvédelmi munkán részt venni, vagy akadályoztatás esetén, annak megváltási értékét megfizetni, aki éves területi engedély vált.
k./ Ugyanezen tagok a vezetőség felkérésére a vízterület őrzésében részt venni, ahhoz segítséget nyújtani.
l./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

C)
A tagsági viszony megszűnése:

1./ A tagság megszűnik:
a./ kilépéssel
melyről írásban kell nyilatkozni és az elnöknek megküldeni, a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

b./ törléssel
-a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell a halála esetén,
-jogutód nélküli megszűnése esetén,
-tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség törlést elrendelő határozatát közölni kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetve egyéb díjakra vonatkozó követelését

c./ kizárással
Kizárással az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. A kizárási eljárást a tagok 1/3-a vagy az elnökség kezdeményezheti. A közgyűlés a jelen lévők 2/3-os többséggel döntenek a kizárásról.

Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. A hátralékos díjak iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

IV.
Az egyesület testületei, szervei

Az egyesület szervei:
1./ A közgyűlés,
2./ Az elnökség,
3./ A felügyelő bizottság,
4./ A fegyelmi bizottság,

1./ A közgyűlés
Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll. A közgyűlés:
a./ Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.
b./ Kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését és a szétválását.
c./ Dönt az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról. Az elnökség és a bizottságok valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha a tisztségviselő az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat.
d./Meghatározza a megválasztandó testületek (elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) taglétszámát. Megválasztja az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség többi tagját, a felügyelő- és fegyelmi bizottság elnökét és tagjait. A választás 5 (öt) év-re szól. A testületek és tagjaik választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladatukat nem látják el megfelelően, akkor személyenként, vagy egyöntetűen visszahívhatja őket a megválasztó szerv. A elnökség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói a 2013. évi V. tv. 8: 1.§ (1) bekezdése szerint (le- és felmenő egyenesági rokon, feleség, élettárs). A fentebb felsorolt szervek elnökévé és tagjaivá csak büntetlen előéletű, magyar állampolgárt lehet választani, aki nem áll az 2013. évi CII. törvény 43.§. (1). bekezdésében foglaltak hatálya alatt.
e./ Elfogadja az egyesület éves költségvetését.
f./ Elfogadja az éves beszámolót és vagyoni helyzetről szóló jelentést.
g./ Felhatalmazza a elnökséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti át-csoportosításra.
h./ Megállapítja az évi tagsági díjat, a belépéssel összefüggő esetleges hozzájárulás és egyéb térítési díjak mértékét.
i./ Meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát.
j./ Dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséről.
k./ Megtárgyalja a elnökség éves beszámolóját, és meghatározza munkája további irányát, jóváhagyja munkaprogramját.
l./ Megsemmisíti a elnökség alapszabályba, jogszabályokba ütköző határozatait.
m./ Beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról.
n./ Másodfokon eljár a elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben.
o./ Költségvetésben állapítja meg a elnökségi tagok tisztelet díját, költségtérítését.
p./ Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő környezetvédelmi munka mód-ját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.
r./ Dönt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról
s./ Munkáltatói jogokat gyakorol, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
sz./ Dönt az olyan szerződések megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.
t./ Dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről.
u./ Dönt a végelszámoló kijelöléséről.

A Közgyűlés ülésezési rendje:
A közgyűlést rendes ülésre évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A meghívót a közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A köz-gyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni amennyiben:
a./ Az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
b./ Az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
c./ Az egyesület céljainak elérése veszélybe került
d./ Az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és cél megjelölésével kéri
e./ A felügyelő bizottság elnökének kezdeményezésére
f./ Az elnök kezdeményezésére bármikor, ha az egyesület működése szempontjából halaszthatatlan ügyet érint

A Közgyűlés döntéseit határozatban rögzíti. A közgyűlés (rendes, rendkívüli) akkor határo-zatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 50%-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetében az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes azonos napirenddel. A közgyűlés ismételt összehívására a határozatképtelen közgyűlést követően, 20 perc múlva is sor kerülhet. Az eredeti közgyűlési meghívóban minden esetben rendelkezni kell arról, konkrétan feltüntetve, hogy határozatképtelenség esetén mely időpontban (év, hó, nap, óra, perc), azonos helyszínen és napirenddel kerül sor az ismételt közgyűlés összehívására.

A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit, a közgyűlést követő 30 napon belül a szövetség megyei elnökségének meg kell küldeni.

Szavazás típusa:
A közgyűlésen valamennyi rendes tagnak egy szavazata van. A közgyűlés minden napi rendi pontként megjelölt kérdésben a jelenlevő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással dönt.

A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
a.) az alapszabály módosításához,
b.) az egyesület céljának módosításáról,
b.) az egyesület más egyesülettel való egyesüléssel történő megszűnéséről, szétválásáról
c.) és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez

A jelen lévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges a tag kizárásáról szóló döntéshez.
A jelenlévő tagok több mint felének szótöbbséggel hozott döntése szükséges:
a.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról
b.) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához

Szavazás módja:
A szavazás minden esetben nyílt. A szavazásra jogosult tagok az „igen” szavazatukat kézfel-emeléssel fejezik ki. Az ülést vezető elnök külön kérésére kézfelemeléssel kell a szavazástól való tartózkodást, illetve a „nem„ szavazatot jelezni.

Határozatok közlése:
- Az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztés által.
- Az egyesület honlapján történő közzététellel.
A tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel.

Megismételt közgyűlést akkor lehet tartani:
- ha közgyűlés nem határozatképes
- kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg
- a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza
- az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni

2./ Az elnökség:
Az ügyvezetés megnevezése elnökség. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. Az elnökség az egyesület döntés-előkészítő, döntéshozó és döntés-végrehajtó szerve, mely 5 tagból áll (elnök, titkár, gazdasági felelős+2 tag) és gondoskodik a közgyűlések közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságáról.
A tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül látják el, az egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült kiadásaikkal összefüggésben költségtérítésben részesülhetnek.
- Az elnökség tagja lehet az egyesület rendes tagja.
- Az elnökség tagja lehet az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Az elnökségi tag feladatait személyesen köteles ellátni.

Az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívni. Az elnökség összehívására, valamint az ülések dokumentálására a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Az elnökség feladatai:
Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe. Az elnökség hatáskörébe tartozik a közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatok ellátása, valamint a közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök:

a. / Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.
b./ Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. A közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat.
c./ Dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben.
d./ Határoz tagok felvétele, illetve törlése tárgyában.
e./ Meghatározza a vezetőség egyes tagjai szakfeladatát. Tagjai sorából megválasztja a kép-viselőit a szövetség megyei küldöttgyűlésére.
f./ A költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése, és egyéb más kedvezmény kérdésében.
g./ Elsőfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.
h./ Megállapítja a halfogó- és egyéb versenyek, valamint más rendezvények időpontját, a versenyek feltételeit, díjait, kijelöli rendezőit, bíráit.
i./ Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét, a szövetség és egyéb rendezők halfogó versenyeire és egyéb rendezvényeire.
j./ Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, és egyéb méltánylást érdemlő okra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő környezetvédelmi munka alóli felmentésről.
k./ A költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak, feladatellátással megbízottjainak munkabérét, költségtérítését.
l./ Dönt arról, kik vegyenek részt az egyesület érdekét szolgáló külföldi utazáson.
m./ Megállapítja a jogi személy, pártoló- és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb befizetési kötelezettségét.
n./ Munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjai számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat a végzett munkájukról.
o./ Meghatározza saját munkatervét.
p./ Javaslatot tesz az egyesület alkalmazottaira, felettük az elnök gyakorolja a munkáltatói jogkört.

Az elnökség a h./ és i./ pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, a felügyeleti szervre, illetve a versenybizottságra átruházhatja.

Az elnökség határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a tagok legalább 50%-a és még 1 tag jelen van. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. Az elnökség döntéseiről határozatot hoz, tevékenységéről éves beszámolót készít.

Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a 2013. évi V. tv. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói.

Az elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi előírások az alábbiak:

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az elnökségi tagság megszűnése:
- a tisztségről való lemondással (a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel)
- visszahívással
- határozott idő lejártával
Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

Az egyesület elnöke:
a./ Önállóan képviseli az egyesületet, azonban írásbeli meghatalmazást adhat az egyesület bármely tagjának, hogy az egyesületet képviseletében eljárjon,
b./ Szervezi az elnökség és a közgyűlés munkáját,
c./ Ellenőrzi a testületek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szerinti működése felett,
d./ A költségvetés keretei között kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,
e./ Az elnökség előzetes döntése alapján kinevezi, és szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
f./ Kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,
g./ Vezeti az egyesület tagnyilvántartását,
h./ Vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket,
i./ Megállapodást köt az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.
j./ Az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer- írásban, igazolható módon össze kell hívnia,
k./ Össze kell hívnia a z elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik,

Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az egyesület titkára:
a./ Előkészíti a közgyűlés és az elnökségi ülés elé kerülő előterjesztéseket,
b./ Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség ülésein a jegyzőkönyv vezetéséről,
c./ Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,
d./ Szervezi az egyesület rendezvényeit,
e./ Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott feladatokat.

Az egyesület gazdasági felelőse:
a./ Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,
b./ Szigorú számadású nyomtatványokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,
c./ Elkészíti az éves költségvetést, a zárszámadást, vagyonmérleget és azt az elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

3./ A felügyelő bizottság:
A közgyűlés az egyesület működésének, gazdálkodásának ellenőrzése céljából felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megválasztott elnöke és két tagja van. A választás egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik, a mandátum 5 év-re szól. A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Az ülést az elnöke hívja össze, a közgyűlés összehívására vonatkozó eljárás szerint. Az ülés határozatképes, ha azon a bizottsági tagok teljes létszámmal jelen vannak. A bizottság a döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság feladatai:
1./ A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével – az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként, pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyző-könyvet (feljegyzést) köteles készíteni.
2./ A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.
3./ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályokat, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 (harminc) napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.
4./ A bizottság elnöke a végzett munkáról köteles a közgyűlésnek beszámolni.
5./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.

4./ A fegyelmi bizottság:
1./ A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által választott elnöke és két tagja van.
2./ A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai.
3./ A bizottság elsőfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, a napijegyesként horgászó egyéb egyesületek tagjainak, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak ügyében.
4./ A bizottság eljárására a vezetőség által jóváhagyott fegyelmi szabályzatban meghatározott rendelkezések az irányadóak, amelyekről az egyesület tagjait tájékoztatni kell.
5./ A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról az elnökséget, a közgyűlésen, pedig beszámol munkájáról.

Határozathozatal rendje:
a./ Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni
b./ A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá
c./ Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja
d./ A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni

V.
Az egyesület vagyona és gazdálkodása
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt elő és a köz-gyűlés fogad el. Az elnökség jelentést készít az egyesület gazdálkodásáról, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.

Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
- tagsági belépési díjak
- engedélyek, napi jegyek díjai
- magán és jogi személyek támogatása
- Önkormányzat támogatása
- rendezvényi bevételek
- pályázati bevételek
- SZJA 1%
- egyéb bevételek, jutalékok

Az egyesület működéséhez szükséges kiadások az alábbiak:
- intézmény fenntartásai
- hivatali adminisztrációs, könyvelési
- működési
- javítási, karbantartási, felújítási, beruházási
- haltelepítés
- munkabér, megbízási, vállalkozási díjak
- költségtérítés
- egyéb kiadások

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagdíjat a közgyűlés állapítja meg. Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a közgyűlés által meghatározott keretek között az elnökség hatáskörébe tartozik.

VI.
Beszámolási szabályok
1./ Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.
2./ A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
3./ A közhasznúsági melléklet tartalma az Ectv. 29. §-ban foglaltak szerint.
4./ Az egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét, az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödig hónap utolsó napjáig le-tétbe helyezni és közzétenni.

VII.
Egyéb rendelkezések
1./ Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
2./ Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely bármely elnöksé-gi tag összehívhatja.
3./ Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban,
4./ A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.
5./ Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6./ Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászati célokra fordítható. Egyebekben, a Polgári Törvénykönyvben előírtak az irányadók.

VIII.
Az egyesület képviseletére jogosult

Elnök neve: Moravszki Tamás
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 3. 3/29.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
Személyi igazolvány száma:

IX.
Záró rendelkezések

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik a Ptk. 3:48. 3:83-84 §-ban szabályozott feltételek bekövetkeztekor:
-a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy
-az arra jogosult szerv megszünteti
-az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
-az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Feltéve, mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2/2016. (III. 03.) számú határozatával fogadta el, a bírósági bejegyző végzés jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.

Nyíregyháza 2016. 03. 04.

Moravszki Tamás SK.
Elnök